Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Hotelu The Viaduct (dále jen podmínky) upravují vzájemný smluvní vztah mezi


Hotelem The Viaduct Suites & More (dále jen Hotel The Viaduct)

The Viaduct s.r.o., Za Poříčskou bránou 54/19, 186 00, Praha 8, IČ: 14149338, DIČ: CZ14149338


a klientem – fyzickou nebo právnickou osobou, která pobyt v Hotelu jako objednatel objednává (dále jen klient).


1. Objednávka pobytu, vznik smluvního vztahu


Klient si objednává pobyt v Hotelu The Viaduct písemnou objednávkou, kterou podává Hotelu The Viaduct poštou, faxem, elektronickou poštou, online rezervací nebo osobně.
Podstatné náležitosti zakládající řádně vystavenou objednávku jsou:
jméno a příjmení klienta, kontakt (telefon, příp. e-mail, případně garance);
název pobytu (u jednotlivě objednávaných služeb rozsah ubytovacích, stravovacích a sportovně-relaxačních služeb), počet dospělých osob a dětí, věk dětí, popřípadě specifikace objednaných služeb, termín pobytu, délka pobytu a typ pokoje s jeho specifikacemi (postele odděleně či dohromady);
Objednává-li občan České republiky pobyt pro cizince, je klient povinen tuto skutečnost uvést. Po řádně vystavené a podané objednávce s garancí je klient svou objednávkou vázán. Potvrzením objednávky Hotelem The Viaduct vzniká mezi klientem a Hotelem smluvní vztah. Hotel The Viaduct se zavazuje zabezpečit klientovi služby v potvrzeném rozsahu a kvalitě a klient zaplatit Hotelu The Viaduct smluvenou cenu ubytování a dalších čerpaných služeb. Podmínky smluvního vztahu platí pro všechny osoby uvedené v objednávce, kterou klient podal a Hotelu The Viaduct potvrdil.


2. Práva a povinnosti klienta


Klient má právo:
být dostatečně a úplně informován Hotelem The Viaduct o objednávaných službách, tj. jejich rozsahu, termínu a ceně;
na řádné poskytnutí jím objednaných, Hotelem The Viaduct potvrzených a zálohově zaplacených služeb;
kdykoliv před zahájením pobytu zrušit potvrzenou objednávku za předpokladu dodržení stornovacích podmínek v souladu se stornovacími podmínkami Hotelu The Viaduct.


Klient je povinen:
úplně a správně uvést všechny podstatné náležitosti objednávky;
zaplatit Hotelu The Viaduct v požadovaném termínu formou zálohy 30-100% část plné ceny za pobyt či 100% garantovat, Hotel The Viaduct si vymezuje právo na určení výše zálohy či garance;
respektovat předpisy zařízení, návštěvní a provozní řády všech středisek Hotelu The Viaduct;
pečlivě si překontrolovat Hotelem The Viaduct vystavené potvrzení pobytu, či jakéhokoliv jiného účtu, a při zjištění jakékoliv nesrovnalosti kontaktovat neprodleně Hotel.


3. Povinnosti Hotelu The Viaduct ke klientovi


Hotel The Viaduct je povinen:
potvrdit klientovi řádně objednaný a garantovaný pobyt a poskytnout klientovi písemně informace k nástupu na pobyt (pokud to bude klientovi stačit, je možná pouze telefonická informace o pobytu);
zabezpečit klientovi služby v potvrzeném rozsahu a kvalitě;
v případě odstoupení od potvrzené objednávky pobytu ze strany klienta vyplatit nejpozději do 30 dnů po písemném obdržení storna zaplacenou zálohu na pobyt nebo vzniklý rozdíl mezi již zaplacenou zálohou a příslušnými stornovacími poplatky.


4. Ceny služeb a jejich úhrada


Ceny služeb poskytovaných Hotelem The Viaduct jsou uvedeny v online rezervačním systému Hotelu The Viaduct, na www.theviaduct.cz;
Úhradu objednaných služeb provádí klient formou zálohy či garancí za jím objednané a Hotelem The Viaduct potvrzené služby. Záloha musí být uhrazena nejpozději 30 dnů před nástupem na pobyt, není-li u pobytů vypsaných Hotelem The Viaduct na konkrétní termín (např. silvestrovské pobyty, letní pobyty) v potvrzení pobytu stanoveno jinak. Je-li pobyt objednán ve lhůtě 30 dnů a méně před nástupem na pobyt, je klient o způsobu placení pobytu informován v potvrzení pobytu, resp. při podání objednávky pobytu.


Úhradu objednaných služeb může klient provést:
bankovním bezhotovostním převodem nebo vkladem v hotovosti na účet Hotelu;
platební kartou na recepci Hotelu;


platbou platební kartou na webových stránkách www.theviaduct.cz; platbou v hotovosti na recepci Hotelu;


Nebude-li záloha za pobyt zaplacena v termínu uvedeném v potvrzení pobytu, může Hotel od potvrzené objednávky odstoupit. Nezaplacením zálohy nezaniká povinnost provést písemné storno objednaných služeb. Úhradou zálohy se rozumí její připsání na účet Hotelu.


V případě, že z časových důvodů nebude možné zaplatit pobyt předem a klient bude platit pobyt na místě (platební kartou nebo platbou v hotovosti), úhrada pobytu bude zajištěna garancí platební kartou čí hotovostní zálohou ve výši očekávaného čerpání služeb před jejich využitím.


5. Potvrzení pobytu


K čerpání zaplacených služeb opravňuje klienta potvrzení pobytu vystavené Hotelem. Potvrzení pobytu, které klient obdrží, obsahuje následující údaje: jméno a příjmení klienta, termín pobytu, druh pobytu (turistický/pracovní), kategorii pokoje, počet osob, výpis objednaných služeb, cenu a formu úhrady v čase a zdali zda byl pobyt garantován platební kartou. Klient je povinen překontrolovat správnost uvedených údajů. Při zjištění jakékoliv nesrovnalosti kontaktuje klient neprodleně recepci Hotelu The Viaduct, která potvrzení vystavila.


6. Nástup na pobyt


Při nástupu se klient v recepci ubytovacího zařízení Hotel The Viaduct prokáže občanským průkazem či jiným dokladem totožnosti. Po splnění uvedených zákonných povinností včetně vyplnění registrační karty (záznam pro cizineckou policii) recepce klienta ubytuje a poskytne mu další informace k pobytu.

 

7. Stornovací podmínky Hotelu The Viaduct


Uvedené storno podmínky se vztahují na smlouvy o ubytování uzavřené v souladu s ust. § 2326 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se společností The Viaduct s.r.o., Za Poříčskou bránou 54/19, 186 00, Praha 8, IČ: 14149338, jakožto poskytovatelem ubytování – ubytovatel, v hotelu The Viaduct Suites & More, Za Poříčskou bránou 54/19, 186 00, Praha 8 (dále jen ubytovacím zařízení) a objednatelem ubytovacích služeb.
Storno podmínky jsou platné od 1. prosince 2022.


8. Reklamační řád


1. tento reklamační řád upravuje v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“), rozsah, podmínky a způsob uplatňování práv zákazníka z vadného plnění vyplývajícího z odpovědnosti ubytovatele za vady pobytu, poskytnuté jednotlivé služby nebo prodaného zboží a jejich vyřizování (dále také jen „reklamace“).


2. Uplatňování reklamací


a)

V případě vadně poskytnutých služeb nebo služeb, které byly prokazatelně objednány a potvrzeny, avšak neposkytnuty, vzniká zákazníkovi – hostovi – právo reklamace. Práva z vadného plnění host uplatňuje v sídle ubytovatele.

b)

Host je povinen vytknout vadu poskytovaných služeb včas, bez zbytečného odkladu, pokud možno na místě poskytnuti služby. Nevytkne-li host vadu poskytovaných služeb bez zbytečného odkladu, nemůže mu být reklamace uznána. Neprodlené vytknuti vady (uplatnění reklamace) na místě samém umožní odstranění vady okamžitě, zatím co s odstupem času se ztěžuje průkaznost i objektivnost posouzení a tím i možnost řádného vyřízení reklamace.

c)

Host je při uplatňování reklamace povinen uvést jméno, příjmení, adresu, co je obsahem reklamace, svou reklamaci zdůvodnit a podle možností i předmět reklamace průkazně skutkově doložit; současně se doporučuje předložit doklad o poskytnuté službě, stejnopis objednávky, fakturu, potvrzení o platbě apod., čímž se usnadní vyřizování reklamace.

d)

Reklamaci může host uplatnit jakoukoliv formou s uvedením data, předmětu reklamace a požadovaného způsobu vyřízení reklamace. V případě ústního podání reklamace je hotelem pověřený zástupce povinen sepsat s hostem reklamační protokol, resp. vydat písemné potvrzení o přijetí reklamace. V protokolu uvede osobní údaje zákazníka, kdy host reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace zákazník vyžaduje a dále datum a požadovaný způsob vyřízení reklamace. Protokol, resp. potvrzení o přijetí reklamace podepíše sepisující zástupce hotelu i host, který podpisem vyslovuje souhlas s jeho obsahem. e) Jestliže host zároveň předá zástupci ubytovatele i jiné písemnosti, popř. jiné podklady týkající se reklamace, musí být tato skutečnost v protokolu výslovně uvedena.


3. Vyřizování reklamací


a)

Ubytovatel má povinnost hostovi vydat písemné potvrzení o tom, kdy zákazník reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

b)

Uplatní-li host právo z vadného plnění souvisejícího se službami, které mu jsou poskytovány nebo které mu již byly poskytnuty, vedoucí provozovny poskytující předmětné služby nebo jiný hotelem The Viaduct pověřený zástupce je povinen po potřebném prozkoumání skutkových a právních okolností rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této doby se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace zákazníkem, pokud se zákazníkem není dohodnuta lhůta delší.

c)

V případě písemných reklamačních podání platí pro jejich obsah přiměřeně ustanovení odstavce 3.a) reklamačního řádu.


4. Součinnost zákazníka při vyřizování reklamací


a)

Host je povinen poskytnout potřebnou součinnost k vyřízení reklamace, zejména podat informace, předložit doklady prokazující skutkový stav, specifikovat své požadavky co do důvodu a výše, apod. Vyžaduje-li to povaha věci, musí zákazník umožnit pověřenému zástupci ubytovatele, jakož i zástupcům dodavatele služby přístup do prostoru, který mu byl poskytnut k ubytování apod., aby se mohli přesvědčit o oprávněnosti reklamace.

b)

V případech, kdy host čerpá služby bez přítomnosti zástupce ubytovatele a poskytnutá služba má vady, doporučuje ubytovatel, aby host dbal též o včasné a řádné uplatnění nároků vůči dodavatelům služeb.


5. Způsoby vyřízení reklamace


a)

V případech, kdy je reklamace posouzena jako zcela nebo z části důvodná, spočívá vyřízení reklamace v bezplatném odstranění vady služby, nebo v případech, kdy je to možné i k poskytnutí náhradní služby. V závislostí na rozsahu a trvání vady má zákazník právo na přiměřenou slevu z ceny. Tím není dotčeno právo zákazníka domáhat se v / zákonem stanovených případech odstoupení od smlouvy. V případech, kdy je reklamace posouzena jako nedůvodná, je zákazník písemně informováno důvodech zamítnuti reklamace.

b)

Nastanou-li okolností, jejichž vznik, průběh a příp. následek není závislý na vůli, činnosti a postupu ubytovatele nebo okolností, které jsou na straně hosta, na jejichž základě host zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a ubytovatelem zabezpečené služby, nevzniká hostovi nárok navrácení zaplacené ceny nebo na slevu z ceny.


6. Ostatní ustanovení


a)

V ostatním platí ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele. b) V souladu s ustanovením § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů má zákazník možnost řešit případné spory vyplývající ze smluv uzavřených s hotelem prostřednictvím subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ADR platformy. Než- li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, doporučujeme hostovi nejdříve využít kontakt na naši společnost pro vyřešení nastalé situace.


Všeobecné informace

Storno podmínkami se řídí zrušení rezervace objednatelem objednaných či rezervovaných ubytovacích služeb v ubytovacím zařízení;
stornem se rozumí zrušení rezervace ubytování či ubytovací služby učiněné objednatelem v ubytovacím zařízení při současném zaplacení storno poplatku ve výši a za podmínek stanovených těmito storno podmínkami;


vyžaduje-li ubytovatel zálohu na rezervované ubytovací služby, není tato záloha storno poplatkem v případě zrušení rezervace objednatelem, avšak ubytovatel je oprávněn tuto zálohu jednostranně započíst vůči storno poplatku. V případě, že je výše zálohy vyšší než storno poplatek, vrátí zbývající část zálohy ubytovatel objednateli
rezervovanou ubytovací službou či rezervovaným ubytováním se rozumí veškeré objednatelem objednané ubytovaní a další služby nabízené ubytovatelem v rozsahu jím provedené závazné rezervace a objednávky;


objednatel bere na vědomí, že storno poplatek je smluvní pokutou za vypovězení smlouvy o ubytování, kterou svou závaznou rezervací uzavřel. Smluvní pokuta nekompenzuje nárok ubytovatele na náhradu škody dle ust. § 2330 odst. 2 občanského zákoníku
v případě předčasného ukončení ubytování ze strany objednatele a bez zavinění ubytovatele, není ubytovatel povinen vrátit objednateli zaplacenou cenu ubytování ani z části.

Objednatel bere na vědomí, že takto nevrácená část kupní ceny za předčasně zrušené ubytovací služby ze strany objednatele představuje nárok ubytovatele na náhradu škody dle ust. § 2330 odst. 2 občanského zákoníku
v případě výjimečných situací může ubytovatel od storno poplatku či nároku na náhradu škody zcela či částečně ustoupit, rozhodnout o tomto přísluší výhradně ubytovateli;


ze závažných důvodů může ubytovatel souhlasit se změnou rezervovaného termínu bez nároku na zaplacení storno poplatku, o tomto rozhoduje ubytovatel;


v případě, že bude na straně objednatele více osob, budou tyto v případě vzniku nároku na zaplacení storno poplatku zavázány společně a nerozdílně;


výše storno poplatku je vypočítána vždy z celkové ceny rezervovaných ubytovacích služeb a dalších služeb objednaných objednatelem, a to včetně příplatků, poplatků a daně z přidané hodnoty; storno podmínky jsou součástí všeobecných obchodních podmínek ubytovatele.


Storno poplatky

Storno poplatky se řídi příslušnou sazbou při vytvoření rezervace


8. Garance


Garanci je možno provést pomocí platné platební karty či zálohou v hotovosti.
Garance je počítána ve výši ceny celého pobytu plus 500kč na den na čerpání služeb Hotelu The Viaduct


9. Pozdní platba (Late Chargé)


Klient souhlasí s pozdním natažením na kartu v den odjezdu v případě čerpání služeb, které nezaplatil nebo škody, kterou způsobil.


10. Závěrečná ustanovení


Klient ubytováním v Hotelu The Viaduct souhlasí s obchodními podmínkami.
Klient vstupem do komplexu Hotelu je seznámen s tím, že v Hotelu a přilehlých pozemcích je pro větší bezpečnost instalován kamerový systém.


Předané osobní údaje klienta uvedené v objednávce pobytu použije Hotel The Viaduct pouze pro uzavíraný smluvní vztah mezi Hotelem The Viaduct a klientem a k zasílání akčních nabídek Hotelu The Viaduct.


Všeobecné podmínky vstupují v platnost dne 1. 12. 2022. Změny a doplňky těchto podmínek mohou být individuálně mezi Hotelem The Viaduct a klientem upraveny výlučně písemnou formou.


Hotel The Viaduct si vyhrazuje právo na změny všeobecných smluvních podmínek. V případě jakéhokoli rozporu v českém a anglickém textu všeobecných smluvních podmínek, má vždy přednost česká verze těchto podmínek.

Dne 30.11.2022
PhDr. Irena Valková, PhD. a ing. Michael Valko, majitelé hotelu The Viaduct Suites & More

 

This site is registered on wpml.org as a development site.